Publicerad -

Remisser

2012-12-12 Förslag till nya föreskrifter på området märkning och registrering av djur
Remissyttrande, slutsvar.
2012-09-23 Remissvar
Remissvar K112. Statens jordbruksverks föreskrifter om förebyggande och särskilda åtgärder avseende hygien m.m. för att förhindra spridning av zoonoser och andra smittämnen
2012-08-07 Remissvar ansökan om stöd för kostnader kastrering, vaccinering 2012.
2012-07-04 Remissvar Kontroll Djurskydd 2012-06-29
2012-06-18 Remissvar Djurskyddsutredningen 2012-06-08
2012-06-17 Remissvar Välfärdsersättning 2011-11-24
2012-06-17 Remissvar Välfärdsersättning 2012-01-30
2012-06-17 Remissvar Välfärdsersättning 2012-02-12
2012-06-17 Remissvar Välfärdsersättning 2012-04-12
2012-01-29 Förslag till ändring i Statens jordbrukverks föreskrifter (SJVFS
2009-11-18 Remiss om Djurmärkning och Djurskyddscentrum
Rapport från kommissionen, KOM(2009)584 slutlig - ”Olika möjligheter till djurskyddsmärkning och inrättandet av ett europeiskt nätverk för referenscentrum för djurskydd och djurs välbefinnande”. REMISSYTTRANDE Dnr 2009/5010 Er ref 31-10826/09 2009-11-17 Ert datum 2009-10-29
2009-06-01 Remissvar: ”Trygg med vad du äter ...
Sveriges Grisföretagare har tillsammans LRF med flera lantbruksorganisationer svarat på remissen SOU 2009:8 ”Trygg med vad du äter – nya myndigheter för säkra livsmedel och hållbar produktion”.
2008-11-26 Ändring av Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2007:2) om offentlig djurskyddskontroll, sakn L44
Kött och Charkföretagen, Lantbrukarnas Riksförbund, Svenska Fåravelsförbundet, Svenska Ägg, Sveriges Grisföretagare, Sveriges Lammköttproducenter, Sveriges Nötköttsproducenter och Sveriges Pälsdjursuppfödares Riksförbund (nedan kallade näringen) har beretts tillfälle att lämna synpunkter på ovanstående remiss och vill framföra följande.
2008-10-03 Om anmälningspliktiga djursjukdomar
Förslag till föreskrifter om ändring av Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2002:16) om anmälningspliktiga djursjukdomar (K4)
2007-08-15 Näringens remissvar: 'Behåll distriktsveterinärerna'
Sveriges Grisproducenter stödjer LRF:s yttrande (Dnr 2007/3629) angående Veterinärutredningen (SOU 2007:24). Av remissvaret framgår att det svenska lantbruket ställer sig tveksam till privatisering av hela den nuvarande distriktsveterinärorganisationen.
2005-09-24 Djurskyddsföreskrifterna ses över
Yttrande inlämnat

Den 16 september lämnade Sveriges Grisproducenter m fl in sitt yttrande till Djurskyddsmyndigheten avseende pågående översyn av djurskyddsföreskrifterna.
2004-05-28 Svar på remiss Dnr 23 2606/03
Föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket mm

Till: Jordbruksverket
551 82 JÖNKÖPING

Sveriges Grisproducenter har givits möjlighet att yttra sig över ovan rubricerad remiss. Vi önskar framföra följande synpunkter:
2004-05-16 Nya remisser
Omfattande och mycket viktiga remisser för svensk grisproduktion har inkommit till Sveriges Grisproducenter: