Publicerad 2006-01-02

Rapport från styrelse- och stiftelsemöte den 8 dec. 2005

Sveriges Grisproducenters senaste styrelsemöte hölls i Stockholm den 8 december. På förmid-dagen träffades styrelsen och eftermiddagen ägnades åt forskningsstiftelsen. De olika frågeställningar som togs upp redovisas här:

Nya PIG
Tyvärr har arbetet med att skapa nya PIG bromsats upp lite och starten som var tänkt till januari kommer inte att hålla. LRF har ställt sig positiva och övriga finansiärer till PIG är beredda att skjuta till mer pengar. Det som komplicerat förloppet är att nya frågeställningar kommit upp och detta har bromsat processen. Lars och Maggan fick i uppgift att se till att försöka snabba upp processen igen.

Möte med Djurskyddsmyndigheten
Den 5:e december träffade Lars och Maggan Djurskyddsmyndigheten tillsammans med LRF, Djurhälsovården och SLU. Detta var en fortsättning på diskussionerna om förändringen av L100:an. Djurskyddsmyndigheten meddelade att grisproduktionens frågor är prioriterade och skall 'köras fram först'. Detta känns mycket positivt och Djurskyddsmyndigheten tycks ha förstått att det är bråttom för grisproducenterna. Remiss lär komma i februari och med en så kallad teknisk runda i EU beräknas nya regler för produktionen komma i september/oktober. Kommende möten är satta till 15 dec och 16 januari.

Ekonomi för SGP
Årets beräknade resultat gicks igenom och det blir troligen ett underskott i räkenskaperna. Det är framförallt de stora arbetsuppgifterna som SGP jobbat med under året som skapar underskottet. Förlusten får tas av kapitalet och styrelsen menade att vi inte kan avstå viktiga frågor bara för att ekonomin inte räcker till. Diskussion om nyrekrytering av medlemmar följde och även uppdatering av medlemsregistret som nu sker ansågs mycket angeläget.

Budgeten gicks igenom och deltagande på Elmia ansågs viktigare än genomförande av den årliga ordförandekonferensen.

Ordförandekonferensen 22-23 nov
Den ordförandekonferens som hölls 22-23 november ansågs som lyckad och styrelsen uppdrog åt ordförande att skicka ut ett brev till deltagarna om de viktigaste delarna som beslutades. Diskussion uppstod om vi kan arrangera ordförandekonferensen varje år. Ekonomiska orsaker talar för att det blir endast vart-annat år.

Aftonbladets avslöjande om 'Köttbluffen'
Flera artiklar i Aftonbladet har avslöjat de oförskämda påslagen detaljhandeln har på svenskt kött. Detta är kanske ingen stor nyhet inom branschen men att det är så stor skillnad mellan påslagen på svenskt respektive utländskt kött var det få som visste. Diskussion uppstod vad SGP kan göra åt detta. Flera intressanta åtgärder diskuterades och kontakt skall tas med Nötköttsproducenterna som har samma problem som grisproducenterna i denna fråga.

Försäkringsnämnden
Lars rapporterade från mötet med försäkringsnämnden den 1 december. Det stora problemet är PMWS som lades in i försäkringen 1 januari 2005. Kostnaden ser ut att med råge överstiga den inbetalda premien. Diskussion uppstod om det är möjligt att hålla kvar PMWS inom försäkringen. Hur hög får premien bli för att vi skall behålla PMWS inom försäkringen? Flera möten är inplanerade för försäkringsnämnden.

Stiftelsens möte med SvDHv & SLU
Flera intressanta ansökningar hade inkommit till stiftelsen och en diskussion uppstod om vilka ansökningar som ansågs mest prioriterade. Utdelningen är begränsad av det utfall som det investerade kapitalet avkastar. Följande projekt fick bifall:
Magdalena Jacobsson - Svindysenteri 80.000:-. Styrelsen ansåg att det finns mer att forska på när det gäller dysenteri. Vi vet fortfarande för lite om bakterien.
Ylva Brandt - 14.000:- Deltagande i ESDAR konferens i Slovenien
Maria Neil - 15.000:- Deltagande i konferens i Vejle i Danmark
Nils Lundeheim - 40.000:- Obduktion av suggor från svenska suggpooler
Lotta Enfält - 15.000:- Deltagande i konferens i Dublin.
PIG - Reserverat anslag 50.000:- för färdigställande av rapporten om svenska grisningsboxar. I övrigt gicks stadgarna igenom och ett beslut om att byta ut ordet svin mot gris verkställdes. Vi fick till sist en slutrapport om fosforprojektet som stiftelsen sponsrat. Allan Simonsson på SLU har bedrivit projektet i 4 år. Mycket intressanta slutresultat visar att vi kan minska fosforinnehållet i fodret utan negativa följder för grisarna och därmed minska läckaget till naturen.

Lars Hultström
Ordförande
Sveriges Grisproducenter